You are here: Home H? t?ng k? thu?t

Gensys JSC - IT solution

Viet NamEnglish (United Kingdom)
dich vu IT
dịch vụ IT
dich vu tin hoc
dịch vụ tin học
bao tri may tinh
bảo trì máy tính
xu ly su co may tinh
xử lý sự cố máy tính
tu van phan mem
tư vấn phần mềm
dich vu tin hoc chuyen nghiep
dịch vụ tin học chuyên nghiệp
phat trien phan mem
phát triển phần mềm
gia cong phan mem
gia công phần mềm
bao tri phan mem
bảo trì phần mềm
seo website
seo web
thiet ke website
thiết kế website
thu hoi hoi thu hồi hơi
Thiet ke gian hang Thiết kế gian hàng Thi cong quang cao Thi công quảng cáo Thi cong san khau chuyen nghiep Thi công sân khấu chuyên nghiệp Trang tri san khau su kien Trang trí sân khấu sự kiện Thiet ke hoi cho trien lam Thiết kế hội chợ triển lãm Thi cong gian hang hoi cho Thi công gian hàng hội chợ San xuat mo hinh quang cao Sản xuất mô hình quảng cáo
Sua chua may phat dien cho thue may phat dien Sửa chữa máy phát điện may phat dien máy phát điện Thi cong san khau chuyen nghiep Thi công sân khấu chuyên nghiệp suachuamayphatdien
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức

Tm ki?m

Khch tr?c tuy?n

Hiện có 25 khách Trực tuyến

Khi nh?c ??n n?n t?ng c?a h? th?ng thng tin khng th? khng nh?c ??n cc trung tm d? li?u (Data Center), tri tim c?a ton b? h? th?ng. Vi?c xy d?ng cc trung tm d? li?u l xu th? t?t y?u, l nhu c?u b?t bu?c, khng th? thi?u ??i v?i m?i doanh nghi?p hay cc t? ch?c. Vi?c xy d?ng cc trung tm d? li?u tiu chu?n s? ??m b?o m?c tiu t?i ?u cho ho?t ??ng, ??m b?o tnh s?n sng, tnh thu?n ti?n trong v?n hnh c?ng nh? pht tri?n h? th?ng sau ny.

Nh?m h? tr? cho nhu c?u xy d?ng cc trung tm d? li?u c?a khch hng, cng ty chng ti ? ph?i h?p v?i cc hng cng ngh? hng ??u trn th? gi?i nh? Cisco, Powerware, AMP, APC, , trong vi?c tch h?p xy d?ng ra cc gi?i php t?ng th? v? h? t?ng cho trung tm d? li?u tiu chu?n ph h?p v?i m?i quy m c?a khch hng.

V?i b? dy kinh nghi?m c?a mnh, Gi?i php c?a cng ty chng ti lun ???c xy d?ng trn n?n t?ng tch h?p t?ng th? cc h? th?ng h? t?ng cho trung tm d? li?u, k?t h?p v?i cc h? th?ng qu?n tr?, h? th?ng ?i?u ki?n khi?n t? ??ng thng minh nh?m mang ??n cho khch hng cc l?i ?i?m nh?:

 • p d?ng cc cng ngh?, s?n ph?m tin ti?n nh?t nh?m ??m b?o xy d?ng m?t mi tr??ng data center chuyn nghi?p ph h?p v?i yu c?u pht tri?n lu di c?a cc doanh nghi?p, nh?t l cho cc kho d? li?u c t?m quan tr?ng.
 • Thi?t l?p mi tr??ng tiu chu?n, an ton v ?n ??nh cho tri?n khai cc h? th?ng cng ngh? thng tin nh?: h? th?ng ?i?n, ch?ng st, ch?ng chy, ch?a chy, h? th?ng ki?m sot ra vo v?t l.
 • ??m b?o cc ?i?u ki?n cho ho?t ??ng lin t?c c?a h? th?ng cng ngh? thng tin, c kh? n?ng ch?ng l?i cc s? c? v? ?i?n, s? c? v? chy, n? ?nh h??ng ??n ho?t ??ng c?a trung tm d? li?u. Cung c?p ?i?u ki?n tiu chu?n v? mi tr??ng nh?: h? th?ng thng gi, lm mt, h? th?ng ch?ng ?m ??m b?o duy tr ho?t ??ng ?n ??nh c?a trung tm d? li?u v nng cao tu?i th? cc thi?t b? ph?n c?ng.
 • ??m b?o ?i?u ki?n h? t?ng cho nhu c?u v?n hnh, b?o tr v pht tri?n cc h? th?ng cng ngh? thng tin t?i trung tm d? li?u trong t??ng lai.

Trong thi?t k? chu?n h? t?ng k? thu?t cho phng my ch? cng ty Gensys lun d?a trn tiu chu?n qu?c t? v th??ng bao g?m:

 • H? th?ng ngu?n nui ?n ??nh thng qua cc UPS, my pht ?i?n.
 • H? th?ng lm mt chuyn d?ng t?o khng kh l?nh lm mt.
 • H? th?ng qu?n l gim st: c nhi?m v? qu?n l, gim st v c?nh bo thng minh, cc thng s? ho?t ??ng, tr?ng thi c?a h? th?ng ?i?u ha, h? th?ng ch?ng chy, h? th?ng pht hi?n n??c r r? v h? th?ng l?u ?i?n UPS c th? ???c qu?n tr? nh? m?t h? th?ng tch h?p ton b?.
 • H? th?ng qu?n tr? an ninh v?t l: ?ng vai tr gim st v qu?n tr? ng??i dng  ra vo phng my ch?
 • H? th?ng bo v ch?a chy b?ng cng ngh? s?ch v?i nh?ng ??u d khi c ?? nh?y cao cung c?p cho ng??i s? d?ng nh?ng c?nh bo s?m nh?t v? khi c?ng nh? s? lan t?a c?a ?m chy.
 • H? th?ng c?a t? ?i?u khi?n vo ra: gip gim st v h?n ch? nh?ng ng??i dng khng phn s? ra vo phng my ch?
 • H? th?ng sn nng: c nhi?m v? che ch?n dy d?n, cch ?i?n v ti?p ??t an ton cho ton b? phng my ch?.
 • H? th?ng ch?ng st lan truy?n cho phng my ch?, gip phng my ch? lun c c kh? n?ng t? phng v? tr??c nh?ng xung ?i?n cao ??t bi?n do st gy ra t? nh?ng v? tr khc bn ngoi ta nh.
GI?I PHP SN NNG CHO PHNG MY CH?

H? th?ng sn nng k? thu?t (Hay cn ???c g?i l sn nng, sn gi?) ???c s? d?ng trong cc phng my ch? (data center), phng t?ng ?i, phng cch ly, phng th nghi?m... L s?n ph?m hon h?o cho cc cng trnh l?n nh? to nh cao ?c v?n phng, ngn hng, sn bay, b?nh vi?n, tr?m vi?n thng, tr?m ?i?n l?c ... n?i c h? th?ng thi?t b? my mc l?n. V?i h? th?ng sn nng s? gip cho chng ta d? dng b?o tr ???ng dy, l?p ??t thm cc thi?t b? d? dng m khng ph?i lo ??n vi?c ?i dy trong phng m?t cch ph?c t?p v m?t nhi?u cng s?c.

V?i ??i ng? k? thu?t l?p ??t lnh ngh?, ???c ?o t?o chuyn nghi?p, ???c trau d?i k? n?ng c?ng nh? kinh nghi?m v h? tr? nh?ng cng ngh? l?p ??t m?i ?? mang ??n cho khch hng d?ch v? t?t v ??t hi?u qu? nh?t. Chnh ?i?u ? ? gp ph?n t?o nn ch?t l??ng d?ch v? c?a Gensys.

V?i kh? n?ng thi?t k? chuyn nghi?p, h? th?ng sn nng do Gensys cung c?p lun ??t tiu chu?n qu?c t? v tho? mn yu c?u t? phng my ch? c? nh? cho ??n cc trung tm d? li?u l?n

  GI?I PHP NGU?N CUNG C?P

  ?? ??m b?o cung c?p ngu?n ?i?n ho?t ??ng lin t?c v ?n ??nh cho phng my ch? (data center),  tu? vo cng su?t tiu th? c?ng nh? yu c?u v? m?c ?? s?n sng, cng ty Gensys lun cung c?p gi?i php ?p ?ng cho  m?i ho?t ho?t ??ng c?a h? th?ng.  C? th?, gi?i php ngu?n nui cho phng my ch? - data center lun ???c cng ty Gensys thi?t k? d?a trn nhi?u m?c s?n sng khc nhau:
   

   
  V?i h? th?ng ngu?n cung c?p chu?n lun bao g?m:
  • H? th?ng UPS cung c?p ngu?n khi m?t ?i?n l??i trong th?i gian ng?n v lm nhi?m v? chuy?n ti?p sang h? th?ng my pht ?i?n d? phng
  • H? th?ng phn ph?i ?i?n, phn ph?i t?i (bn ngoi v trong t? rack)
  • My pht ?i?n d? phng
  • H? th?ng automat chuy?n m?ch t? ??ng
  • H? th?ng CB ng?t ?i?n an ton
  • B?ng ?i?u khi?n ton b? h? th?ng ?i?n
  • H? th?ng ti?p ??t cho ngu?n ?i?n c?ng nh? c?t l?c st lan truy?n.

  Tu? theo nhu c?u th?c t?, cng ty Gensys lun ??m b?o cung c?p cho khch hng gi?i php v? ngu?n nui hi?u qu? v ti?t ki?m d?a trn cng ngh? tin ti?n nh?t hi?n nay.

  GI?I PHP LM MT CHO PHNG MY CH?

  Cc thi?t b? CNTT m?t ?? cao hi?n nay c m?t ?? n?ng l??ng cao h?n bao gi? h?t. Thm ?i?n n?ng ??ng ngh?a v?i t?a nhi?t nhi?u h?n. Phng  my ch? hi?n nay c?n ???c lm mt 24 gi? x 7 ngy trong tu?n x365ngy trong n?m. V?n ?? l h?u h?t cc phng m?ng s? d?ng h? th?ng HAVC c?a ta nh h? th?ng ch? lm vi?c theo ma v th??ng t?t vo cu?i tu?n.

  Cc chuyn gia c?a Gensys ? nghin c?u v tri?n khai thnh cng cc ph??ng php lm mt cc phng IT nh?, ch? ra ?i?m m?nh, ?i?m y?u c?a t?ng ph??ng php bao g?m:

  H? th?ng lm mt b?ng my l?nh chnh xc cho cc phng my ch? nh?: ?y l gi?i php ti?t ki?m v ph h?p cho cc phng my ch? nh? nh?ng c?n ho?t ??ng lin t?c

  H? th?ng lm mt b?ng cng ngh? th?i kh d??i sn nng


   

  H? th?ng lm mt b?ng k? thu?t v?i cc dy l?nh/nng ring (Cold aisle/Hot Aisle)


  H? th?ng lm mt b?ng cng ngh? ch?t l?ng ho?c d?a trn cng ngh? th?i kh nng/l?nh tu?n hon chuyn d?ngph h?p cho cc trung tm d? li?u l?n

   
  GI?I PHP GIM ST V B?O M?T PHNG MY CH?

  Nh?m b?o m?t v gim st mi tr??ng cung c?p ch?c n?ng b?o v? c?n thi?t cho trung tm d? li?u m?t ?? cao v?i cc b? c?m bi?n ? c?p gi my v phng my, thng bo ngay nh?ng nhi?u ??ng v? nhi?t ??, ?? ?m, ngu?n ?i?n v nh?ng hi?m h?a khc  v khi c y?u t? con ng??i th cc ?o?n video mu ???c ghi l?i s? cho b?n bi?t chnh xc ?i?u g ? x?y ra.

  B?ng nh?ng kinh nghi?m thi?t k? chuyn nghi?p, cng ty chng ti s?n sng cung c?p gi?i php b?o m?t v gim st chuyn d?ng cho cc phng my ch? ?? c th?:

  • Gim st mi tr??ng theo cc ch? s? nhi?t ??, ?? ?m, b?i v nh?ng m?i ?e d?a mi tr??ng v v?t l khc
  • Nhanh chng ci ??t cc ?? c?m bi?n trn gi m khng c?n dng ??n cc cng c? l?p ??t.
  • L?a ch?n c?p ngu?n qua Ethernet (PoE) gi?m vi?c ph?i ?i cp t?i cc thi?t b? chuyn d?ng g?n trn t??ng.
  • Cc d?ng c?nh bo khc nhau cho php g?i thng bo qua qu?n tr? SNMP, cc h? th?ng e-mail, my ch? Web, ?i?n tho?i v thi?t b? nh?n tin v gi?a nh?ng l?a ch?n khc.
  • Gim st r r? d??i sn nng b?ng dy ho?c b? c?m bi?n ?i?m ch?t l?ng.
  • Ki?m sot vo ra phng my ch? b?ng cng ngh? thng minh

  H? th?ng g?m c m?t thi?t b? chuyn d?ng gim st, cc b? c?m bi?n mi tr??ng, camera mu v ph?n m?m tch h?p ?nh gi m?c ?? nguy hi?m c?a cc m?i ?e d?a v ??a ra c?nh bo. Ngoi ra khi cc thi?t b? gim st ???c s? d?ng cng v?i tr?m trung tm  cc nh khai thc IT c th? lin l?c, l?p c?u hnh, qu?n l, l?u tr? v ??a ra phn tch xu h??ng v?i v d?a trn d? li?u nh?n ???c t? hng tr?m thi?t b? chuyn d?ng trong m?t h? th?ng khng t?p trung.

  Cc thi?t b? gim st chuyn d?ng cho kh? n?ng quan st ch?a t?ng c ??n t?ng ngc ngch c?a trung tm d? li?u, trnh vi?c ph?i t? ki?m tra tr?ng thi mi tr??ng c?a phng v gi my. B?t k? khi c?n bi?t nhi?t ?? trong gi my ? phng bn c?nh hay ?? ?m c?a m?t n?i cch xa 100 d?m.

  V?i h? th?ng th? t? v ??u ??c th?/??c vn tay chuyn d?ng gip cho vi?c ki?m sot con ng??i vo ra phng my ch? ???c ch?t ch? h?n nh? tnh n?ng l?u tr? s? ki?n khi vo/ra phng my c?ng nh? t? ??ng tch h?p d? li?u v?i cc h? th?ng gim st khc v c kh? n?ng thng bo cho ng??i qu?n tr? h? th?ng

  GI?I PHP PHNG V CH?A CHY B?NG CNG NGH? S?CH

  Vi?c trang b? h? th?ng bo v ch?a chy cho cc phng my ch? - data center l yu c?u khng th? thi?u. H? th?ng bo chy gip pht hi?n v ng?n ch?n k?p th?i cc tai n?n h?a ho?n c th? gy thi?t h?i n?ng n? v? ng??i v ti s?n.

  B?ng kinh nghi?m nhi?u n?m trong vi?c thi?t k? v tri?n khai h? t?ng k? thu?t cho cc phng my ch?, cng ty chng ti lun cung c?p gi?i php phng v ch?a chy chuyn d?ng b?ng cng ngh? s?ch bao g?m cc thnh ph?n chnh nh?:
  • ??u d v bo chy: s? d?ng cng ngh? phn tch ph?n t? khng kh b?ng laser, c kh? n?ng pht hi?n v c?nh bo ?m chy ngay khi v?a m?i xu?t hi?n nh?ng bi?u hi?n ban ??u c?a s? chy, ?ng d?ng b?o v? cho nh?ng khu v?c ??t cc trang thi?t b?, ti s?n c gi tr? cao.
  • T? ?i?u khi?n bo chy trung tm
  • Ph?n m?m qu?n l tch h?p
  • H? th?ng ch?a chy b?ng cng ngh? s?ch

  GI?I PHP C?T L?C ST CHO PHNG MY CH?

  ?y c?ng l thnh ph?n khng th? thi?u ??i v?i b?t k? phng my ch? - data center no v cc thi?t b? cng ngh? thng tin, thi?t b? ?i?n t? th??ng r?t nh?y c?m v?i cc xung ?i?n (gai ?i?n) do st gy ra, cc xung ?i?n ny c th? lan truy?n t? ngu?n ?i?n l??i ho?c t? cc ???ng truy?n d?n tn hi?u cp ??ng t? bn ngoi vo phng my ch? v gy h? h?ng thi?t b?.

  Chnh v l do trn, cng ty Gensys lun ??m b?o cung c?p cho khch hng cc gi?i php v? ch?ng st lan truy?n trn ???ng tn hi?u c?ng nh? trn ???ng cung c?p ngu?n ph h?p v?i ?i?u ki?n th?c t? c?a khc hng v lun ??m b?o an ton cho phng my ch?.

   

  CNG TY C? PH?N CNG NGH? GENSYS
  ??a ch? : 391A Nam K? Kh?i Ngh?a, Qu?n 3, TP.HCM
  Tel: (+84) 28 3848 3638 - Fax: (+84) 28 3843 5522
  Email: info@gensys.com.vn