You are here: Home D?ch v?

Gensys JSC - IT solution

Viet NamEnglish (United Kingdom)
dich vu IT
dịch vụ IT
dich vu tin hoc
dịch vụ tin học
bao tri may tinh
bảo trì máy tính
xu ly su co may tinh
xử lý sự cố máy tính
tu van phan mem
tư vấn phần mềm
dich vu tin hoc chuyen nghiep
dịch vụ tin học chuyên nghiệp
phat trien phan mem
phát triển phần mềm
gia cong phan mem
gia công phần mềm
bao tri phan mem
bảo trì phần mềm
seo website
seo web
thiet ke website
thiết kế website
thu hoi hoi thu hồi hơi
Thiet ke gian hang Thiết kế gian hàng Thi cong quang cao Thi công quảng cáo Thi cong san khau chuyen nghiep Thi công sân khấu chuyên nghiệp Trang tri san khau su kien Trang trí sân khấu sự kiện Thiet ke hoi cho trien lam Thiết kế hội chợ triển lãm Thi cong gian hang hoi cho Thi công gian hàng hội chợ San xuat mo hinh quang cao Sản xuất mô hình quảng cáo
Sua chua may phat dien cho thue may phat dien Sửa chữa máy phát điện may phat dien máy phát điện Thi cong san khau chuyen nghiep Thi công sân khấu chuyên nghiệp suachuamayphatdien
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức

Tm ki?m

Khch tr?c tuy?n

Hiện có 27 khách Trực tuyến

V?i vi?c cam k?t lun lun cung c?p cho khch hng nh?ng s?n ph?m CNTT ch?t l??ng cao, lun lun ??m b?o thi?t b? c ngu?n g?c, xu?t x? r rng theo ?ng yu c?u c?a ch? ??u t? nh?m ngy cng t?o ni?m tin cho khch hng. H?n n?a, nh?m ??m b?o h? th?ng, thi?t b? CNTT do cng ty chng ti cho gi lun ho?t ??ng v?i hi?u qu? cao nh?t, c tu?i th? cao nh?t trong ?i?u ki?n mi tr??ng ??c th c?a Vi?t Nam, cng ty chng ti lun lun cung c?p cho ch? ??u t? nh?ng ph??ng n b?o hnh thi?t b? v h? tr? k? thu?t c?n thi?t trong t?ng ?i?u ki?n c? th? nh?m ?p ?ng t?i ?u theo yu c?u c?a khch hng ?? duy tr t?t nh?t tnh tr?ng c?a thi?t b? trong su?t qu trnh ho?t ??ng c?a chng.

V?i nh?ng thi?t b? do chng ti cho gi khng nh?ng khng n?m ngoi nh?ng qui trnh b?o hnh chung m c th? ni trong t?ng d? n chng ti cn c nh?ng qui trnh b?o hnh v h? tr? k? thu?t t?i ?u ring ty theo yu c?u c?a khch hng. Sau ?y chng ti chi ti?t thm cc d?ch v? B?o hnh v b?o tr thi?t b? CNTT do chng ti cung c?p.

D?CH V? B?O TR

M?t h? th?ng thng tin tin h?c c?n ph?i ??t d??i m?t ch? ?? gim st, ki?m tra nghim ng?t theo chu k? qui ??nh. Chu k? ki?m tra ng?n hay di tu? theo m?t ?? ch?u t?i v t?m quan tr?ng c?a t?ng thi?t b? trong h? th?ng. Chng ti t? ho l m?t ??n v? c nhi?u kinh nghi?m trong lnh v?c kh?o st l?p k? ho?ch v ti?n hnh b?o tr cho cc h? th?ng m?i kch c? c?ng nh? phong ph v? ch?ng lo?i. Chng ti ??m nhi?m t?t c? cc cng vi?c b?o tr t? nh? nh?t nh? b?o tr my PC, my in... ??n cc tc v? cao c?p nh? b?o tr cc Server, Mini, Mainframe ch?y d??i nhi?u h? ?i?u hnh v platform khc nhau, cc thi?t b? cao c?p nh? cc thi?t b? lin k?t m?ng, ho?c cc chi?n thu?t sao l?u, b?o v? d? li?u.
 • Chng ti  s?n sng nh?n th?c hi?n cc h?p ??ng b?o hnh, b?o tr v s?a ch?a cc thi?t b? Tin h?c, T? ??ng.
 • ??i ng? k? thu?t v?i trnh ?? cao - ??m b?o ch?t l??ng v ?? tin c?y.
Nhi?u n?m qua, d?ch v? b?o hnh - b?o tr - s?a ch?a c?a cng ty chng ti ? ???c nhi?u khch hng tin t??ng, ch?n l?a nh? m?t trong cc ??n v? c d?ch v? t?t nh?t.

D?CH V? B?O HNH

Ki?m tra thi?t b? theo ??nh k? (ho?c ph?i h?p v?i cc chuyn vin c?a ??n v? khch hng ) nh?m tin ?on ho?c pht hi?n h?ng hc. Khi thi?t b? g?p s? c?, chng ti c? g?ng khi ph?c l?i thi?t b?, h? th?ng trong th?i gian ng?n nh?t. Trong cc tr??ng h?p s? c? nghim tr?ng, ?i h?i th?i gian s?a ch?a thi?t b? lu di, chng ti lun c cc bi?n php kh?c ph?c t?m th?i, ??m b?o cng tc t?i ??n v? khch hng khng b? ?nh h??ng

KI?M TRA V H? TR? K? THU?T TRONG TH?I GIAN B?O HNH

Trong th?i gian h? th?ng cn hi?u l?c b?o hnh, ?? ??m b?o cho h? th?ng ho?t ??ng t?t v?i hi?u su?t cao v t x?y ra s? c? b?t th??ng. Theo ??nh k? c? ??nh, cc cn b? k? thu?t b?o hnh & b?o tr c?a chng ti s? ??n n?i l?p ??t thi?t b? ?? ki?m tra k? thu?t, ki?m tra tnh tr?ng c?a thi?t b? v b?o tr k? thu?t cho thi?t b?.

Trong tr??ng h?p c?n thi?t chng ti s? ??a ra cc khuy?n ngh? c?ng nh? cc ?i?u ch?nh v? qui trnh s? d?ng??m b?o cho h? th?ng lun ho?t ??ng v?i tnh tr?ng t?t nh?t.
 
H? TR? K? THU?T SAU TH?I GIAN B?O HNH
 
Nh?m th? hi?n trch nhi?m ??i v?i s?n ph?m hng ha v d?ch v? c?a mnh, chng ti cam k?t th?c hi?n h? tr? k? thu?t cho khch hng ??i v?i h? th?ng m chng ti cung c?p nh?m gip v?n hnh v khai thc hi?u qu? h? th?ng lu di.
Chng ti s? cung c?p m?t ??i ng? h? tr? k? thu?t c trnh ?? cao ?? th?c hi?n vi?c h? tr? k? thu?t v?i hi?u qu? cao nh?t.

Cc hnh th?c h? tr? k? thu?t:

 • Qua ?i?n tho?i
 • Qua email
 • M?i tham d? cc l?p t?p hu?n, h?i th?o
 • Cc hnh th?c thch h?p khc
N?i dung h? tr? k? thu?t:
 • T? v?n tr?c ti?p
 • K?t n?i t? xa vo h? th?ng ?? ki?m tra, kh?c ph?c l?i
 • Nng c?p firmware (n?u c)
 • G?i ti li?u k? thu?t c?p nh?t cng ngh?
 • Cc v?n ?? pht sinh khc
??a ?i?m h? tr? k? thu?t:
 • T?i cc trung tm, chi nhnh b?o hnh trn ton qu?c
 • Qua s? ?i?n tho?i nng gi?i ?p k? thu?t
 

CNG TY C? PH?N CNG NGH? GENSYS
??a ch? : 391A Nam K? Kh?i Ngh?a, Qu?n 3, TP.HCM
Tel: (+84) 28 3848 3638 - Fax: (+84) 28 3843 5522
Email: info@gensys.com.vn