You are here: Home

Gensys JSC - IT solution

Viet NamEnglish (United Kingdom)
dich vu IT
dịch vụ IT
dich vu tin hoc
dịch vụ tin học
bao tri may tinh
bảo trì máy tính
xu ly su co may tinh
xử lý sự cố máy tính
tu van phan mem
tư vấn phần mềm
dich vu tin hoc chuyen nghiep
dịch vụ tin học chuyên nghiệp
phat trien phan mem
phát triển phần mềm
gia cong phan mem
gia công phần mềm
bao tri phan mem
bảo trì phần mềm
seo website
seo web
thiet ke website
thiết kế website
thu hoi hoi thu hồi hơi
Thiet ke gian hang Thiết kế gian hàng Thi cong quang cao Thi công quảng cáo Thi cong san khau chuyen nghiep Thi công sân khấu chuyên nghiệp Trang tri san khau su kien Trang trí sân khấu sự kiện Thiet ke hoi cho trien lam Thiết kế hội chợ triển lãm Thi cong gian hang hoi cho Thi công gian hàng hội chợ San xuat mo hinh quang cao Sản xuất mô hình quảng cáo
Sua chua may phat dien cho thue may phat dien Sửa chữa máy phát điện may phat dien máy phát điện Thi cong san khau chuyen nghiep Thi công sân khấu chuyên nghiệp suachuamayphatdien
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
Lin h?

??a ch?:
?i?n tho?i:
Fax:
Email:
Website:

391A Nam K? Kh?i Ngh?a - Qu?n 3 - Tp. H? Ch Minh
(+84) 28 3848 3638
(+84) 28 3843 5522
info@gensys.com.vn
gensys.vn

Tm ki?m

Khch tr?c tuy?n

Hiện có 36 khách Trực tuyếnGensys l ??i tc c?a VMWare trong vi?c cung c?p v tri?n khai cc h? th?ng ?o ha t? nh? v t?m trung cho ??n cc h? th?ng ?o ha l?n. Hi?n nay Gensys l m?t trong nh?ng ??i tc cung c?p v tri?n khai cc gi?i php ?o ha chuyn nghi?p nh?t t?i Vi?t Nam.

Gensys l ??i tc c?a Symantec trong l?nh v?c cung c?p c?ng nh? tri?n khai cc ph?n m?m sao l?u d? phng d? li?u (backup Exec, NetBackup), ph?n m?m an ninh h? th?ng, cc ph?n m?m t?i ?u ha h? th?ng (email), cc thi?t b? v? an ninh m?ng, ph?n m?m ch?ng m?t mt thng tin Altiris, ph?n m?m phng ch?ng virus...

Gensys l ??i tc c?a Oracle trong l?nh v?c cung c?p, tri?n khai cc ph?n m?m qu?n tr? C? S? d? Li?u, ph?n m?m qu?n tr? doanh nghi?p (Oracle E-business suite), cc ph?n m?m khc nh? WebLogic...c?ng nh? trong l?nh v?c my ch?, thi?t b? l?u tr?...

Gensys l Premier partner c?a Cisco t? h?n 10 n?m tr? l?i ?y trong l?nh v?c thi?t b? m?ng, thi?t b? an ninh m?ng, thi?t b? truy?n thng ?a ph??ng ti?n (VoIP), my ch?, cc thi?t b? ??c th cho phng my ch?.

Gensys l ??i tc vng (Gold Partner) c?a HP trong l?nh v?c my ch? (my ch? Intel base, my ch? phi?n m?ng, my ch? cao c?p HP Italium v SuperDom...) thi?t b? l?u tr?, cc gi?i php h? t?ng t?ng th? v? my ch? chuyn nghi?p, cc gi?i php v? ph?n m?m h? th?ng, ph?n m?m qu?n tr? h? th?ng CNTT....

??c bi?t Gensys cn l ??i tc tin c?y trong vi?c cung c?p v tri?n khai cc gi?i php v? h? t?ng m?ng (thi?t b? m?ng, thi?t b? an ninh m?ng, thi?t b? truy?n thng ?a ph??ng ti?n... c?a HP).


Gensys l ??i tc vng (Gold Partner) trong l?nh v?c my ch? (my ch? Intel base, my ch? phi?n m?ng, my ch? cao c?p pSeries...), thi?t b? l?u tr?, cc gi?i php v? ph?n m?m c?a IBM

Gensys l ??i tc tin c?y c?a Astaro trong l?nh v?c cung c?p v tri?n khai cc gi?i php v? an ninh m?ng nh? c?a Astaro nh?: Astaro firewall, Astaro email security, Network security, Commander Center...

Gensys l ??i tc lu n?m c?a Fortinet trong l?nh v?c an ninh h? th?ng CNTT, cung c?p v tri?n khai cc gi?i php v? an ninh h? th?ng d?a trn thi?t b? an ninh m?ng c?a Fortinet.

Gensys l ??i tc c?a APC trong l?nh v?c thi?t b? ngu?n, UPS, thi?t b? h? t?ng k? thu?t cho phng my ch? (data center) thi?t b? qu?n l, gim st phng my ch?...

Gensys l ??i tc vng c?a AMP trong l?nh v?c cung c?p, tri?n khai h? t?ng cp m?ng t? h?n 10 n?m tr? l?i ?y. Gensys ???c AMP ch?ng nh?n ??y ?? nhn l?c v kinh nghi?m trong vi?c thi cng h? th?ng cp theo ?ng tiu chu?n c?a hng cho cc cng trnh v?i m?i t?m c? v bao g?m nhi?u ch?ng lo?i cp khc nhau.


 

CNG TY C? PH?N CNG NGH? GENSYS
??a ch? : 391A Nam K? Kh?i Ngh?a, Qu?n 3, TP.HCM
Tel: (+84) 28 3848 3638 - Fax: (+84) 28 3843 5522
Email: info@gensys.com.vn